Νηπιαγωγείο

Το νηπιαγωγείο είναι η πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια τα οποία
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφήςσυμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών.
Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια τα οποία στις 31
Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών.

Σκοπός του νηπιαγωγείου μας είναι να προετοιμαστούν τα παιδιά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με όσα ορίζει το Διαθεματικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας το οποίο όμως είναι εμπλουτισμένο με παιδαγωγικές δραστηριότητες που έχουν επιλεγεί και προστεθεί από το σχολείο μας με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών .

Επιδιώκουμε τα παιδιά να απολαμβάνουν τη ζωή τους στην τάξη και να είναι χαρούμενα. Θεωρούμε όμως εξίσου σημαντική και την καλλιέργεια μίας σχέσης συνεργασίας με την οικογένεια.

Το νηπιαγωγείο Πόλη Μαγική αποτελεί μια μονάδα της προσχολικής εκπαίδευσης, με ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις, όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της μάθησης μέσα σε ένα ασφαλές και οικογενειακό περιβάλλον.

Νηπιαγωγείο
Φωτογραφίες χώρου