Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εφαρμόζουμε εκπαιδευτικές πρακτικές οι οποίες συμβαδίζουν με τις σύγχρονες αντιλήψεις για
την εκπαίδευση των μικρών παιδιών.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στηρίζεται στην διαθετική προσέγγιση (project) και στα σχέδια εργασίας.

Το σύνολο των προγραμμάτων σχεδιάζονται έτσι ώστε να αναπτύσσουν και να αυξάνουν την γλωσσική, την νοητική, την κοινωνική και την αισθητηριακή ανάπτυξη. Στοχεύουμε στην μετάδοση της γνώσης και στην κοινωνικοποίηση των μικρών μας.
Τα προγράμματα δραστηριοτήτων κάθε φορά ασχολούνται με ένα θέμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συντάσσονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της κάθε ηλικίας. Έχουν μια βασική και σταθερή αξία ως προς το τι έχουμε ως στόχο να κατακτήσουν εξελικτικά, αλλά και κάθε φορά διανθίζονται ανάλογα με τα ερεθίσματα και τις ανάγκες που προκύπτουν.
Διαμορφώνουμε ένα μαθησιακό περιβάλλον φιλικό και ευέλικτο με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και την ομαλή μετάβαση τους στο νηπιαγωγείο. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν πληθώρα δραστηριοτήτων, συγκεκριμένα:
 • Προγραφή
 • Προ-μαθηματικά
 • Προ-ανάγνωση
 • Γλωσσικές δραστηριότητες
 • Κοινωνικό-συναισθηματικές
 • Νοητικές, αισθητηριακές
 • Κινητικά και ομαδικά παιχνίδια
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Κουκλοθέατρο
 • Χειροτεχνίες
 • Εξωσχολικές δραστηριότητες
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές
 • Περιβαντολλογικές δραστηριότητες, πειράματα